یافته های علمی

Name: Quantification of Stem Elongation Rate in Response to Temperature and Photoperiod  by 24 Multiplicative Models
Authors: Leyla Eshghi, Majid Pouryousef, Behnam Kamkar
Keywords: cardinal temperature, non-linear fitting, photoperiod, stem elongation rate, wheat
Language: In English
Download

874 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان