یافته های علمی

Name: Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to germinate using non-linear regression models
Authors: Behnam Kamkar, Majid Jami Al-Alahmadib, Abdolmajid Mahdavi-Damghanic, Francisco J. Villalobosd
Keywords: Base temperature,Germination rate, Temperature response, Modeling, Thermal time
Language: In English
Download

874 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان