یافته های علمی

Name: Effects of Salinity and Temperature on Germination of Three Millet Varieties
Authors: Behnam Kamkar, Shahrbanou Vakili, Aibibi Mirizadeh
Keywords: abiotic stress, arid regions, germination rate
Language: In English
Download

967 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان