یافته های علمی

Name: Corn yield response to crowding stress and cropping season
Authors: Hassan Mokhtarpour, Christopher Teh, Ghizan Saleh, Ahmad Selamat, Mohammad Esmail Asadi, Behnam Kamkar
Keywords: maize; crowding stress; cropping season; yield and yield components
Language: In English
Download

889 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان