یافته های علمی

Name: Non-destructive estimation of maize leaf area, fresh weight, and dry weight using leaf length and leaf width
Authors: Hassan Mokhtarpour, Christopher B.S. Teh, Ghizan Saleh, Ahmad B. Selamat, Mohammad E. Asadi, Behnam Kamkar
Keywords: Zea mays; maize; leaf area; leaf fresh weight; leaf dry weight; non-destructive estimation
Language: In English
Download

905 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان