یافته های علمی

Name: Land suitability Analysis for Cumin Production in the North khorasan province (Iran) using Geographical information System
Authors: Nasim Meghdadi, Behnam Kamkar
Keywords: Cuminum cyminum, land evaluation, GIS, climatic restriction
Language: In English
Download

931 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان