یافته های علمی

Name: Application of linear models for estimation of leaf area in soybean [Glycine max (L.) Merr]
Authors: E. BAKHSHANDEH, B. KAMKAR, J.T. TSIALTAS
Keywords: dry mass; leaf dimensions; number of leaflets; soybean
Language: In English
Download

909 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان