یافته های علمی

Name: Variation of Nitrogen Use Efficiency, Grain Protein Concentration and Yield in Wheat Cultivars in Temperate Sub Humid 
Authors: Ali Rahemi-Karizaki, Serollah Galeshi, Afshin Soltani, Behnam Kamkar
Keywords: Wheat, Nitrogen use efficiency, Nitrogen utilization efficiency, Nitrogen uptake efficiency, grain protein concentration, grain yield
Language: In English
Download

920 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان