یافته های علمی

Name: Impact of crop management on weed species diversity and community composition of winter wheat fields in Iranwbm_407 83..90
Authors: GHORBANALI RASSAM, NASSER LATIFI, AFSHIN SOLTANI, BEHNAM KAMKAR
Keywords: biodiversity, farming system, herbicide, species richness, weed diversity
Language: In English
Download

905 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان