یافته های علمی

نام مقاله: بررسی بهره وري اقتصادي مصرف آب در استان گلستان
نویسندگان: فرشید اشراقی ، سیمین دخت قاسمیان
کلمات کلیدی: رتبه بندي بهره وري، شاخص بهره وري، استفاده بهینه از آب
زبان: فارسی
دانلود

1258 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان