یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر سیاستهای حمایت قیمتی بر روند رشد تولیدات کشاورزی در ایران
نویسندگان: حبیب الله سلامی، فرشید اشراقی
کلمات کلیدی: روش تجزیه تکاثری، سیاست حمایت قیمتی، بهره وری، رشد تولیدات
زبان: فارسی
دانلود

1136 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان