یافته های علمی

Name: Investigating the role and importance of Iran’s cotton trade in the world markets
Authors: Farshid Eshraghi, Sina Ahmadi Kaliji, Marzieh Aminravan
Keywords: trade, cotton, Iran, world markets.
Language: In English
Download

1063 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان