یافته های علمی

Name: Impact of Lowering Profit Rate Benchmark on Credit Supply to Agricultural Sector in Iranian Agricultural Bank
Authors: H.Salami, F.Esharghi
Keywords: Credit supply, profit rate, loan portfolio, agricultural bank
Language: In English
Download

929 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان