یافته های علمی

ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گستره ایران (دانلود)

امكان سنجي پيش بيني تغييرات بافت خاك با استفاده از هدايت الكتريكي اندازه گيري شده به وسيله دستگاه هاي Em38 و VERIS3100 (دانلود)

بررسی فون زنجرک های گروه Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha) دراقلیم های مختلف منطقه گرگان (دانلود)
تخمین منطقه ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین) (دانلود)
رگرسیون وزن دار جغرافیایی: روشی برای ترسیم نقشه های هم بارش در استان گیلان (دانلود)
مطالعه تطبيقي نمايه هاي هواشناسي خشكسالي SPI, SIAP به روش داده كاوي (مطالعه موردي استان كرمانشاه ) (دانلود)
مقایسه رگرسیون درخت تصمیم، رگرسیون وزن دار جغرافیایی و رگرسیون معمولی در ترسیم نقشه های هم بارش (دانلود)

1271 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان