یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گستره ایران
نویسندگان: خلیل قربانی، علی خلیلی، سید کاظم علوی پناه، غلامرضا نخعی زاده
کلمات کلیدی: طبقه بندی، پیکسل ابری، شبکه عصبی، درخت تصمیم، ماهواره نوآ
زبان: فارسی
دانلود

1274 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان