یافته های علمی

نام مقاله : امکان سنجی پیش بینی تغییرات بافت خاک با استفاده از هدایت الکتریکی اندازه گیری شده به وسیله دستگاه های EM38 و VERIS3100

Name: Evaluation of the possibility of mapping surface soil texture variation by
using soil electrical conductivity measured by EM38 and VERIS3100
نویسندگان: ابوطالب هزارجریبی، حسین شریفان، مهدی ذاکری نیا، خلیل قربانی
Authors: A. Hezarjaribi, H. Sharifan, M. Zakerinia, Kh. Ghorbani
کلمات کلیدی: بافت خاك، هدايت الكتريكي، Em38 ، VERIS3100
Keywords: Soil texture, Electrical conductivity, EM38, VERIS3100
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1162 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان