یافته های علمی

نام مقاله: بررسی فون زنجرک های گروه Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha) دراقلیم های مختلف منطقه گرگان

Name: Faunistic study of planthoppers infraorder Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha) in different climatic regions of Gorgan, Iran
نویسندگان: مرضیه لشکری، قدیر نوری قنبلانی، فریبا مظفریان، خلیل قربانی، علی اصغر فتحی
Authors: M. Lashkari, G. Nouri Ganbalani, F. Mozaffarian, Kh. Ghorbani, A. Fathi
کلمات کلیدی: فون، م، گرگان، زنجرک ، Fulgoromorpha ، GIS Keywords: Fauna, Fulgoromorpha, Climate, Gorgan, New record, GIS
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1137 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان