یافته های علمی

نام مقاله: تخمین منطقه ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین)
Name: Regional Estimation of Rainfed Wheat Yield Based on Precipitation Data
نویسندگان: خلیل قربانی، علی خلیلی، پرویز ایران نژاد
Authors: Kh.Ghorbani, A.Khalili, P.Irannejad
کلمات کلیدی: عملکرد گندم دیم، قزروین، نقشه های هم بارش، واحدهای زراعی، GIS
Keywords: Rainfed wheat yield, Farm units, Isohyte maps, GIS, Ghazvin
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1168 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان