یافته های علمی

نام مقاله: رگرسیون وزن دار جغرافیایی: روشی برای ترسیم نقشه های هم بارش در استان گیلان
Name: Geographically weighted Regression: A Method for Mapping Isohyets in Gilan Province
نویسندگان: خلیل قربانی
Authors: Kh.Ghorbani
کلمات کلیدی: درون یابی، رگرسیون وزن دار جغرافیایی، کریجینگ، گیلان، هم بارش
Keywords: Geographically weighted regression, Gilan, Interpolation, Isohyets, Kriging
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1468 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان