یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه تطبيقي نماي ههاي هواشناسي خشكسالي SPI, SIAP به روش داده كاوي (مطالعه موردي استان كرمانشاه )
Name: Comparative Study of the Meteorological Drought Indices (Spi and Siap) Using Data Mining Method (Case Study of Kermanshah Province)
نویسندگان: خليل قرباني - علي خليلي- سيدكاظم علوي پناه - غلامرضا نخعي زاده
Authors: Kh. Ghorbani - A. Khalili- S.K. Alavipanah- Gh. Nakhaezadeh
کلمات کلیدی: داده كاوي، خشكسالي، قواعد انجمني، كرمانشاه
Keyword: Data Mining, Drought, Association Rules, Kermanshah
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1037 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان