یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه رگرسیون درخت تصمیم، رگرسیون وزن دار جغرافیایی و رگرسیون معمولی در ترسیم نقشه های هم بارش
نویسندگان: خلیل قربانی، ابوطالب هزار جریبی، مهدی ذاکری نیا، ابراهیم اسعدی اسکوئی
کلمات کلیدی: رگرسیون معمولی حداقل مربعات، رگرسیون وزن دار جغرافیایی، رگرسیون درخت تصمیم، گیلان، هم بارش
زبان: فارسی
دانلود

1244 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان