یافته های علمی

سهم ساقه اصلي و شاخه ها در تعيين عملكرد دانه نخود در تاريخ ها و تراكم هاي مختلف كاشت (دانلود)
تأثير مقدار و زمان مصرف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه گندم رقم زاگرس در شرايط ديم (دانلود)
كمي سازي وقوع تنش هاي دمايي در زراعت پنبه در گرگان (دانلود)
روابط آلومتريك بين سطح برگ و صفات رويشي در گياه نخود (دانلود)
اثرات دما و عمق كاشت بر سبز شدن گياه نخود رقم هاشم (دانلود)
بررسي تاثير فاصله رديف و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانة سه رقم سويا در كشت تابستانه (دانلود)
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی پنبه رقم سای اکرا (دانلود)
تأثیر میزان و نوع کود نیتروژن بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه یونجه (Medicago sativa L.) (دانلود)
اثر تاريخ كاشت دير هنگام و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه رقم ساي اكرا (دانلود)
اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار ژنوتیپ جو بدون پوشینه (دانلود)
 روابط آلومتریک میان ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه نخود (Cicer arietinum) (دانلود)
برآورد ضریب خاموشی و کارآیی استفاده از تشعشع در نخود در شرایط مزرعه (دانلود)
بررسی کارآیی تیمارهای پیش سرمادهی و خراشدهی شیمیایی و مکانیکی در شکستن رکود بذر گاوپنبه (Abutilun theophrasti Med.) (دانلود)
تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف (دانلود)
تعیین دوره بحرانی کنترل گاوپنبه (Abutilon theophrasti) در کشت تابستانه سویا، رقم ویلیامز (دانلود)
فیزیولوژی مقایسهای گندم و نخود: تولید و زوال برگ ها (دانلود)
فیزیولوژی مقایسه ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ ها (دانلود)
کمّی سازی وقوع تنش های دمایی در زراعت گندم (Triticum aestivum) در گرگان (دانلود)
تاثیر زوال بذر بر رشد رویشی و فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max) (دانلود)
تأثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبط با آن در کنف (Hibiscus cannabinus) (دانلود)
بررسي اثر محلول پاشي روي (Zn) بر عملكرد و خواص كيفي دانه دو رقم سويا در كشت تابستانه (دانلود)
بررسی اثر شاخص سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد محصول برعملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سویا (دانلود)
مدل سازي جوانه زنی خردل وحشی تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (دانلود)
تأثیر تاریخ کاشت بر طول دوره هاي فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرد (دانلود)
ارزيابي مدلCropSyst- گندم براي پيش بيني نمو، رشد و عملكرد در واكنش به تاريخ كاشت (دانلود)
ارزيابي روابط آلومتريك سطح برگ و صفات رويشي در ارقام گندم نان و دوروم (دانلود)
اثر مديريت زراعي بر تغذيه نيتروژني و عملكرد كلزا(Brassica napus L.) درگرگان (دانلود)
تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد گندم در شرایط گرگان (دانلود)
مستندسازي فرآیند تولید گندم در گرگان (دانلود)
برآورد پارامترها و ارزیابی مدل CropSyst-Wheat براي ارقام استان گلستان (دانلود)
ارزیابی مصرف انرژي در تولید گندم در گرگان (دانلود)
ارزیابی انتشار گازهاي گلخانه اي و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان (دانلود)
ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان (دانلود)
ارزیابی شاخص تغذیۀ نیتروژن مزارع گندم (Triticum aestivum L.) در گرگان (دانلود)
دماهاي کاردینال، واکنش به دما و دامنۀ بردباري دمایی جوانه زنی بذردر ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دانلود)
ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گیاهان زراعی با روش LCA : گندم در گرگان (دانلود)
اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی هاي کیفی علوفه ارزن نوتریفید (دانلود)
برآورد پارامترهاي تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره (دانلود)
تعیین پارامترهاي مدل سازي عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندم (دانلود)
ارزیابی مدل هاي رگرسیونی غیرخطی براي استفاده در آنالیز رشد گندم (دانلود)
تأثير نوع و مقدار مصرف تعدادي از آفت كش هاي پرمصرف بر رشد و تثبيت بيولوژيك نيتروژن در سويا (دانلود)
Estimates of Nitrate Leaching from wheat Fields in Gorgan, of Iran (دانلود )
Effects of seed aging on subsequent seed reserve utilization and seedling growth in soybean(دانلود)
Effects of seed Ageing on Heterotrophic Seedling Growth in Cotton (دانلود )
Prediction of Plant Height by Allometric Relationships in Field-grown Wheat(دانلود )
Environmental emissions profile of different sugar beet cropping systems in East of Iran( دانلود )
Timing of Velvetleaf Management in Soybean (Glycine Max(L) Merrill) (دانلود )
QUANTIFYING SEED PRODUCTION BY VOLUNTEER CANOLA (Brassica napus) AND Sinapis arvensis (دانلود )
SEED BANK MODELLING OF VOLUNTEER OIL SEED RAPE: FROM SEEDS FATE IN THE SOIL TO SEEDLING EMERGENCE (دانلود )
Assessment of yield gap due to nitrogen management in wheat (دانلود )

3141 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان