یافته های علمی

Name: Estimates of Nitrate Leaching from wheat Fields in Gorgan, of Iran
Authors: E.Zeinali, A.Soltani, S.Galeshi, S.A.R.Movahedi Naeeni
Keywords: Nitrate leaching, DSSAT model, fertilizer N, soil profiles, wheat
Language: In English
Download

898 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان