یافته های علمی

Name: Effects of seed aging on subsequent seed reserve utilization and seedling growth in soybean
Authors: H. Mohammadi, A. Soltani, H.R. Sadeghipour, E. Zeinali
Keywords: Seed aging; Seedling growth; Seed reserve; Soybean.
Language: In English
Download

920 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان