یافته های علمی

Name: Effects of seed Ageing on Heterotrophic Seedling Growth in Cotton
Authors: H.Gholami tilebeni, S.M.Mousavi nik, E.Zeinali, R.Farhadi, A.Tavassoli
Keywords: Seed aging, Seedling growth, Seed reserve, Cotton
Language: In English
Download

919 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان