یافته های علمی

Name: Prediction of Plant Height by Allometric Relationships in Field-grown Wheat
Authors: E.Bakhshandeh, A.Soltani, E.Zeinali, M.Kallate-Arabi
Keywords: allometric relationships, plant height, vegetative characteristics, wheat
Language: In English
Download

911 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان