یافته های علمی

Name: Environmental emissions profile of different sugar beet cropping systems in East of Iran
Authors: Amir Behzad Bazrgar, Afshin Soltani, Alireza Koocheki, Ebrahim Zeinali, Alireza Ghaemi
Keywords: Sugar beet, agricultural products, life cycle assessment, environmental emissions, Iran
Language: In English
Download

945 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان