یافته های علمی

Name: Timing of Velvetleaf Management in Soybean (Glycine Max (L) Merrill)
Authors: Z. Hatami Moghadam, N. Latifi, H. Rezvani, E. Zeinali
Keywords: Soybean, Velvetleaf, yield component, competitive periods
Language: In English
Download

917 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان