یافته های علمی

Name: Assessment of yield gap due to nitrogen management in wheat
Authors: Benjamin Torabi, Afshin Soltani, Serollah Galeshi, Ebrahim Zeinali
Keywords: N fertilizer; wheat; simulation; field survey; yield gap
Language: In English
Download

901 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان