یافته های علمی

نام مقاله: سهم ساقه اصلي و شاخه ها در تعيين عملكرد دانه نخود در تاريخ ها و تراكم هاي مختلف كاشت
Name: The proportion of main stem and branches on yield of chickpea at various
planting dates and densities
نویسندگان: يونس محمدنژاد، افشين سلطاني، فرامرز سيدي، ابراهيم زينلي، ابوالفضل فرجي
Authors: Y.M. Nejad, A. Soltani, F. Sayyedi, E. Zeinali, A. Faraji
کلمات کلیدی: تاريخ كاشت، تراكم بوته، تعداد برگ، شاخه دهي، عملكرد نخود
Keywords: Planting Data; Planting Density; Branching; Leaf Number; Chickpea Seed Yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1142 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان