یافته های علمی

نام مقاله: تأثير مقدار و زمان مصرف نيتروژن برعملكرد و اجزاي عملكرد دانه گندم رقم زاگرس در شرايط ديم
Name: Influence of the amount and time of nitrogen application on yield and yield components in wheat (cv. Zagroos) under rainfed condition
نویسندگان: آناقلي امين، مرتضي كشيري ، ابراهيم زينلي ، مسعود عزت احمدي
Authors: A. Anagholi, M. Kashiri, E. Zeinali, M. Ezat-Ahmadi
کلمات کلیدی: گندم، نيتروژن، زمان مصرف، عملكرد
Keywords: Wheat; Nitrogen fertilizer; Application time; Yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1198 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان