یافته های علمی

نام مقاله: كمي سازي وقوع تنش هاي دمايي در زراعت پنبه در گرگان
Name: Quantifying the occurrence of thermal stresses in cotton in Gorgan
نویسندگان: فرشيد اكرم قادري، افشين سلطاني، ابراهيم زينلي،  پيمان رضايي
Authors: F. Akram Ghaderi, A. Soltani, E. Zeinali, P. Rezaei
کلمات کلیدی: پنبه، تنش، دما
Keywords: Cotton; Temperature; Stress
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1110 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان