یافته های علمی

نام مقاله: روابط آلومتريك بين سطح برگ و صفات رويشي در گياه نخود
Name: Allometric relationships between leaf area and vegetative characteristics in field-grown chickpea
نویسندگان: علي راحمي كاريزكي ، افشين سلطاني ، جعفر پوررضا ، ابراهيم زينلي ، رمضان سرپرست
Authors: A. Rahemi, A. Soltani, J. Purreza, E. Zainali, R.Sarparast
کلمات کلیدی: نخود؛ سطح برگ، وزن خشك، ارتفاع بوته، روابط آلومتريك
Keywords: Chickpea; leaf area; Plant height; dry weight; Allometric relationships
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1209 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان