یافته های علمی

نام مقاله: اثرات دما و عمق كاشت بر سبز شدن گياه نخود رقم هاشم
Name: Effect of temperature and sowing depth on emergence of chickpea
نویسندگان: مينا يوسفي داز، افشين سلطاني ، ابراهيم زينلي، رمضان سرپرست
Authors: M. Yousefi, A. Soltani, E. Zeinali, R. Sarparast
کلمات کلیدی: نخود، سبز شدن، دما، عمق كاشت
Keywords: Chickpea; Emergence; Temperature; Sowing depth
زبان: فارسی
Language: I Farsi with English Abstract
دانلود Download

1210 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان