یافته های علمی

نام مقاله: بررسي تاثير فاصله رديف و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانة سه رقم سويا در كشت تابستانه
Name: Investigating effects of row-spacing and plant density on yield and yield components of three soybean cultivars in summer cultivation
نویسندگان: حبيب اله كشيري ، مرتضي كشيري ، ابراهيم زينلي ،  محسن باقري
Authors: H. Kashiri, M. Kashiri, E. Zeinali, M. Bagheri
کلمات کلیدی: سويا، فاصله رديف، تراكم بوته، عملكرد، اجزاي عملكرد
Keywords: Soybean; row spacing; plant density; yield and yield component
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1256 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان