یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر میزان ونوع کود نیتروژن بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)
Name: The effect of amount and kind nitrogen fertilizer in biological nitrogen fixation in alfalfa (Medicago sativa L.)
نویسندگان: مرتضی قلیزاده ، سرا... گالشی ، ناصر لطیفی ، ابراهیم زینلی
Authors: M. Gholizadeh, S. Galeshi, N. Latifi, E. Zeinali
کلمات کلیدی: تثبیت بیولوژیک نیتروژن، کود نیتروژن، یونجه
Keywords: Biological Nitrogen Fixation; Nitrogen; Alfalfa
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1678 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان