یافته های علمی

نام مقاله: اثر تاريخ كاشت دير هنگام و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه رقم ساي اكرا
Name: Effect of late sowing dates and plant density on yield and yield components of cotton (Gossypium hirsutum cv. Siokra)
نویسندگان: علي پنجه كوب، سرا.. گالشي، ابراهيم زينلي ، عبدالقدير قجري
Authors: A. Panjeh koob, S. Galeshi, E. Zeinali, A. Ghagari
کلمات کلیدی: پنبه، تاريخ كاشت، تراكم گياهي، عملكرد، اجزاي عملكرد
Keywords: Cotton; Planting date; Plant density; Yield; Yield components
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1183 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان