یافته های علمی

نام مقاله: اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار ژنوتیپ جو بدون پوشینه
Name: Salinity effect on seed yield and yield components in four Hull-les barley
نویسندگان: اکرم ماشی، سراله گالشی ، ابراهیم زینلی،  عباسعلی نوری نیا
Authors: A. Mashi, S. Galeshi, E. Zeinali , A. Noorinia
کلمات کلیدی: تنش شوری، جو بدون پوشینه، عملکرد و اجزای عملکرد
Keywords: Salinity stress; Hull-les barley; Seed yield and yield components1
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1422 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان