یافته های علمی

نام مقاله: روابط آلومتریک میان ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه نخود (Cicer arietinum)
Name: Allometric relation between plant height and vegetative characteristics in Chickpea (Cicer arietinum)
نویسندگان: جعفر پوررضا ، افشین سلطانی ، علی راحمی ، سرا... گالشی،  ابراهیم زینلی
Authors: J. pourreza, A. Soltani, A. Rahemi, S. Galeshi, E. Zainali
کلمات کلیدی: نخود، ارتفاع بوته، وزن خشک، تعداد گره، روابط آلومتریک
Keywords: Chickpea; Plant height; Dry weight; Nod number; allometric relations
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1252 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان