یافته های علمی

نام مقاله: برآورد ضریب خاموشی و کارآیی استفاده از تشعشع در نخود در شرایط مزرعه
Name: Estimation of extinction coefficeint and radiation use efficiency in field-grown chickpea
نویسندگان: علی کاریزکی راحمی ، افشین سلطانی ، جعفر پورضا ، ابراهیم زینلی
Authors: A. Rahemi Karizaki, A. Soltani, J. Purreza, E. Zainali
کلمات کلیدی: ضریب خاموشی، کارایی مصرف نور، بیومس
Keywords: Extinction coefficient; Radiation use efficiency; Biomass
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1585 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان