یافته های علمی

نام مقاله: بررسی کارآیی تیمارهای پیش سرمادهی و خراشدهی شیمیایی و مکانیکی در شکستن رکود بذر گاوپنبه (Abutilun theophrasti Med.) Name: Investigating the performance of prechilling, and chemical and mechanical scarification treatments on the breaking seed dormancy in velvetleaf (Abutilon theophrasti)
نویسندگان: زهرا حاتمی مقدم ، ابراهیم زینلی
Authors: Z. Hatami Moghadam, E. Zeinali
کلمات کلیدی: گاوپنبه، رکود بذر، خراشدهی، سرمادهی، جوانه زنی.
Keywords: Velvetleaf; Seed dormancy; Scarification; Prechilling; Germination
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1080 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان