یافته های علمی

نام مقاله: تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف
Name: Determination of the most important yield component of wheat in different sowing dates
نویسندگان: منصوره احمدی ، بهنام کامکار ، افشین سلطانی ، ابراهیم زینلی
Authors: M. Ahmadi, B. Kamkar, A. Soltani, E. Zeinali
کلمات کلیدی: گندم، تاریخ کاشت، تجزیه علیت، اجزاء عملکرد
Keywords: Wheat; Sowing date; Path analysis; Yield components
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1317 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان