یافته های علمی

نام مقاله: تعیین دوره بحرانی کنترل گاوپنبه (Abutilon theophrasti) در کشت تابستانه سویا، رقم ویلیامز
Name: Determination of Critical Period for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Summer Seeded Soybean, Williams Cultivar
نویسندگان: حسین رضوانی ، ناصر لطیفی ، ابراهیم زینلی
Authors: H. Rezvani, N. Latifi, E. Zeinali
کلمات کلیدی: گاوپنبه، سویا، تزاحم، دوره بحرانی کنترل علف هرز
Keywords: Velvetleaf; Soybean; Weed interference; Critical Period of Weed
Control
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstarct
دانلود Download

1045 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان