یافته های علمی

نام مقاله : تاثیر زوال بذر بر رشد رویشی وفلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max)
Name: Effect of seed deterioration on vegetative growth and chlorophyll fluorescence in soybean (Glycine max)
نویسندگان: هدا محمدی ، افشین سلطانی ، حمیدرضا صادقی پور، ابراهیم زینلی ، روح ا... نجفی هزارجریبی
Authors: H. Mohammadi, A. Soltani, H. Sadeghipour, E. Zeinali, R. Najafi Hezarjaribi
کلمات کلیدی: زوال بذر، فلورسانس کلروفیل، فتوسنتز، سویا
Keywords: Seed deterioration; Chlorophyll fluorescence; Photosynthesis; Soybean
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1220 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان