یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبط با آن در کنف (Hibiscus cannabinus)
Name: Effect of genotype and harvest time on relative parameter to yield in kenaf
نویسندگان:شاخص جلال، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، محمدهادی پهلوانی، ابراهیم زینلی
Authors: J. Shakhes, M. Dehghani Firouzabadi, M.H. Pahlavani, E. Zeinali
کلمات کلیدی: کنف، ژنوتیپ، زمان برداشت، عملکرد
Keywords: Kenaf; Genotype; Harvest time; Yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1013 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان