یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر محلول پاشي روي (Zn) بر عملكرد و خواص كيفي دانه دو رقم سويا در كشت تابستانه
Name: Evaluation of zinc foliar application on yield components, seed yield and seed quality of tow soybean cultivar in summer cultivation
نویسندگان: محمد جامسون ، سراالله گالشي ، محمدهادي پهلواني ، ابراهيم زينلي
Authors: M. Jamsom, S. Galeshi, M.H. Pahlavani, E. Zeinali
کلمات کلیدی: سويا، محلول پاشي، روي، عملكرد دانه، اجزاي عملكرد
Keywords: Soybean (Glycine Max L.), Foliar Application, Zinc, Seed Yield, Yield
Components
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1156 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان