یافته های علمی

نام مقاله: مدل سازي جوانه زنی خردل وحشی تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم Name: Seed germination modeling of wild mustard (Sinapis arvensis L.) as affected by temperature and water potential: hydrothermal time model
نویسندگان: الیاس سلطانی، افشین سلطانی ، سراله گالشی ، فرشید قادري فر، ابراهیم زینلی
Authors: E. Soltani, A. Soltani, S. Galeshi, F. Ghaderi-Far, E. Zeinali
کلمات کلیدی: خردل وحشی، مدل سازي، جوانه زنی، دماي پایه، مدل هیدروترمال تایم
Keywords: Wild mustard; Modeling Germination; Base temperature; Hydrothermal time model
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1239 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان