یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي مدلCropSyst- گندم براي پيش بيني نمو، رشد و عملكرد در واكنش به تاريخ كاشت
نویسندگان: علي دستمالچي ، افشين سلطاني ، ناصر لطيفي ، ابراهيم زينلي
کلمات کلیدی: تاريخ كاشت، گياهان زراعي، مراحل فنولوژيك، گرده افشاني، رسيدگي فيزيولوژيك
زبان: فارسی
دانلود

1056 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان