یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي روابط آلومتريك سطح برگ و صفات رويشي در ارقام گندم نان و دوروم Name: Evaluation of allometric relationships between leaf area and vegetative characteristics in bread and durum wheat cultivars
نویسندگان: اسماعيل بخشنده، افشين سلطاني ، ابراهيم زينلي ، مهدي كلاته عربي ، رحمن غديريان
Authors: Bakhshandeh, E, A. Soltani, E. Zeinali, M. Kalateh Arabi, R.Ghadiryan
کلمات کلیدی: ارتفاع بوته، تعداد برگ، روابط آلومتريك، سطح برگ، گندم و وزن خشك.
Keywords: Allometric relationships, Dry weight, Leaf area, Leaf number, Plant height and Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1066 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان