یافته های علمی

نام مقاله: اثر مديريت زراعي بر تغذيه نيتروژني و عملكرد كلزا(Brassica napus L.) درگرگان
نویسندگان: عليرضا بهداديان ، افشين سلطاني ، ابراهيم زينلي ، حسين عجم نوروزي
کلمات کلیدی: شاخص تغذيه نيتروژني، عملكرد دانه، كلزا، مديريت زراعي.
زبان: فارسی
دانلود

1131 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان